प्रेश विज्ञप्ति
२०७९ असार ९

Result of Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL-2022) Program for FOREIGN Candidates Applied in the Secon d Category and Process of Admission.

Result of Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL-2022) Program for FOREIGN Candidates Applied in the Secon d Category and Process of Admission.

थप पढ्नुहोस्
प्रेश विज्ञप्ति
२०७९ असार ७

Time Schedule of Open House Matching For Foreign Candidates Applied in The Second Category

Time Schedule of Open House Matching For Foreign Candidates Applied in The Second Category

थप पढ्नुहोस्
प्रेश विज्ञप्ति
२०७९ असार ३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरु म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन सम्बन्धी सूचना ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरु म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन सम्बन्धी सूचना । 

थप पढ्नुहोस्
प्रेश विज्ञप्ति
२०७९ असार ३

Updated Rank List of Foreign Candidates Applied In the Second Category.

Updated Rank List of Foreign Candidates Applied In the Second Category.

थप पढ्नुहोस्
प्रेश विज्ञप्ति
२०७९ असार १

Notice for Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL 2022) Program for FOREIGN CANDIDATES Applied in the Second Category.

Notice for Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL 2022) Program for FOREIGN CANDIDATES Applied in the Second Category.

थप पढ्नुहोस्
प्रेश विज्ञप्ति
२०७९ जेष्ठ २४

Result of Open House Matching for various Programs for "FOREIGN" to Apear MECEE-BL Category and Process of Admission

Result of Open House Matching for various Programs for "FOREIGN" to Apear MECEE-BL Category and Process of Admission

थप पढ्नुहोस्
प्रेश विज्ञप्ति
२०७९ जेष्ठ १९

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा म्याचिङ प्रणालीबाट विद्यार्थी छनौटका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा म्याचिङ प्रणालीबाट विद्यार्थी छनौटका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूचना । 

थप पढ्नुहोस्
प्रेश विज्ञप्ति
२०७९ जेष्ठ १३

Notice for Open House Matching for MBBS Program

Notice for Open House Matching for MBBS Program

थप पढ्नुहोस्
प्रेश विज्ञप्ति
२०७८ चैत्र २६

प्रेश विज्ञप्ति

Press Release

थप पढ्नुहोस्
प्रेश विज्ञप्ति
२०७८ चैत्र २१

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति

थप पढ्नुहोस्